About the school

A free language course in Malta will be an essential part of the education in 8 grade, starting 2013/2014. The licensed language centre in Malta will issue each student a certificate stating the level of fluency in English.

Legal information

School Profile - Foreign Languages

The school profiling subjects are: English, Spanish, German, French, Russian, and Bulgarian and Bulgarian literature.

Tuition and Fees

1800 euro.

More about the school

Honours and certificates of our students

The students of "George Byron" Private English Language School have won first place at the Bulgarian Ministry of Education and Science external English language evaluation for the District of Ruse. See the ranking (in Bulgarian).

Other honours

Sofia-Polin Stoyanova Kupenova: 2nd place, 3rd age group, competition "Water - wonderful and dangerous," organized by V&K Limited (Waterworks), Ruse, Bulgaria. 21 March 2008. See the certificate (will open in a new window).

Sofia-Polin Stoyanova Kupenova: "A certificate for excellent achievements in the educational process, commendable demeanor, and diligence" - awarded by the County of Ruse, Bulgaria in honour of 24 May - The Day of Bulgarian education and culture and Slavic literacy. 24 May 2008. See the certificate (will open in a new window).

Angel Tsenkov Angelov: 4th place in the regional qualifications of the "Christmas Math Competition," organized by the "Union of Mathematicians in Bulgaria" - branch "Ruse". 13 December 2008. See the certificate (will open in a new window).

Headmaster, teachers, and technical consultants

Headmaster

Vladimir Dachev:vladimir_da4ev@abv.bg; +359 898 904 464; +359 884 802 130; +359 82 843 862.

Teachers

Victoria Beleva, M.A., English Philology, British History and Civilization, English and American Literature; Accreditted Oral Assessor and Interviewer by Pearson Language Tests, for London Tests of English and LTEfC.

Veselka Todorova, M.A., Russian Philology, English.

Roza Kalnakova, M.A., Spanish Philology, Spanish History and Civilization, Spanish Literature.

Elitsa Kjulian, M.A., German Philology.

Nadejda Georgieva, M.S., Mathematics.

Gergana Chomakova, M.S., Computer Science and Information Systems, English.

Zachary Genkov, M.A., History and Civilisation, Geography and Economics, English.

Sergei Dimitrov, M.A., Philosophical Studies.

Stefka Dilyanova, M.S., Physics and Astronomy.

Irina Stoyanova, M.A., Fine Arts.

Svetlana Dobreva, M.A., Physical Education and Sports.

Website contributed by:

Prista Technologies, LLC

За училището

Безплатен езиков курс в Малта ще бъде важна част от обучението на 8 клас от 2013/2014 учебна година. Лицензираният езиков център в Малта ще издаде на всеки ученик сертификат за ниво на владеене на английски език.

Легална информация

Профил на училището - чуждоезиков

Профилиращите предмети са английски език, испански език, немски език, френски език, руски език и български език и литература.

Такса за обучение

1800 евро.

Още за училището

Отличия на нашите ученици

Учениците на частна английска гимназия "Джордж Байрон" са на първо място в Русенска област на външното оценяване по английски език от Министерството на образованието, младежта и науката. Вижте класирането.

Други отличия

София-Полин Стоянова Купенова: 2-ро място, 3-та възрастова група, конкурс "Водата - прекрасна и опасна" на ВиК ООД - Русе. 21 март 2008 г. Вижте грамотата (отваря се в нов прозорец).

София-Полин Стоянова Купенова: Грамота за постигнати отлични резултати в учебната работа, похвално поведение и трудолюбие, удостоена от Община Русе в чест на 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост. 24 май 2008 г. Вижте грамотата (отваря се в нов прозорец).

Ангел Ценков Ангелов: 4-то място на регионалното класиране за гр. Русе, конкурс "Коледно математичестко състезание", организирано от Съюз на математиците в България - секция "Русе". 13 декември 2008 г. Вижте грамотата (отваря се в нов прозорец).

Директор, учители и сътрудници

Директор

Владимир Дачев:vladimir_da4ev@abv.bg; 0898 904 464; 0884 802 130; 082 843 862.

Учители

Виктория Белева: Магистър, английска филология, британска история и цивилизация, английска и американска литература. Акредитиран изпитващ и оценител от Pearson Language Tests за London Tests of English и LTEfC.

Веселка Тодорова: Магистър, руска филология, английски език.

Роза Кълнъкова: Магистър, испанска филология, испанска история и цивилизация, испаноезична литература.

Елица Кюлян: Магистър, немска филология.

Надежда Георгиева: Магистър, математика.

Гергана Чомакова: Магистър, информатика и информационни технологии, английски език.

Захари Генков: Магистър, история и цивилизация, география и икономика, английски език.

Сергей Димитров: Магистър, философски науки.

Стефка Дилянова: Магистър, физика и астрономия.

Ирина Стоянова: Магистър, изобразително изкуство.

Светлана Добрева: Магистър, физическо възпитание и спорт.

За уеб сайта се погрижиха:

Prista Technologies, LLC