Административни услуги

С Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административно обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителна информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесулания кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване (НАО), за услугите, които се подават от организацията, предоставящите обществени услуги в системата на образованието и училището на образованието.

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

  1. Приемане и преместване на ученици
  2. Издаване на диплома за средно образование
  3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
  4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
  5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
  6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  7. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

Образци на документи