Закони

  1. Закон за предучилищното и училищното образование
  2. Закон за закрила на детето
  3. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
  4. Закон за транслитерацията
  5. Закон за достъпа до обществена информация

Държавни образователни стандарти


Училищни документи